Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław – zadanie nr 2 – Śródmieście” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 21 386 299,07 zł (po poprawkach).