Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Wrocław, dnia 06.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail zamowienia@ekosystem.wroc.pl, faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) Komunikacja: 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki przetargu: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA INSTALACJI ODGAZOWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „MAŚLICE” PRZY UL. KOZIEJ WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: 12/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) umieszczenie na dwóch szlabanach wjazdowych oraz na tablicach informacyjnych od strony wałów przeciwpowodziowych tablic o treści „Strefa zagrożenia wybuchem 2” zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. nr 138 poz. 931),

2) pomiar ilości i jakości biogazu w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu (w tym pomiar stężenia CH4, CO2, ciśnienia i przepływu), wraz z regulacją zaworów i optymalizacją parametrów biogazu w każdej studni odgazowującej, jeden raz na miesiąc,

3) obsługę eksploatacyjną kontenera ssawy gazowej, analizatora i automatyki,

4) kontrolę poziomu wody w studni kondensatu znajdującej się przed wejściem do kontenera stacji ssąco-tłoczącej i jej wypompowywanie w razie zaistnienia takiej potrzeby,

5) obchód instalacji wraz z oceną stanu technicznego oraz pisemne raportowanie na bieżąco zauważonych usterek, awarii,

6) prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji instalacji przekazanego przez Zamawiającego, w którym należy prowadzić zapisy ruchowe pracy pochodni zawierające: datę kontroli, liczbę godzin pracy, ciśnienie przed i za zaworem automatycznym, wydajność oraz czynności naprawcze i konserwatorskie,

7) sporządzanie sprawozdań z monitoringu biogazu na składowisku, spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. poz. 523),

8.) całodobową gotowość do:

a) podjęcia niezbędnych działań związanych z wymianą zużytych, uszkodzonych elementów instalacji,

b) usunięcia awarii, usterek instalacji w przypadku nagłych zdarzeń losowych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

c) wymiany zużytych, uszkodzonych elementów instalacji w ciągu 96 godzin od chwili zgłoszenia,

9) przyjęcie zgłoszenia o awarii, usterce instalacji (telefonicznie, e-mail, faxem) od Zamawiającego, działającego za pośrednictwem Ekosystem Sp. z o.o., lub wskazanych przez niego osób. W przypadku awarii, usterki Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia i rozpoznania sytuacji awaryjnej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę, usunięcia awarii, usterki w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia lub stwierdzenia przez Wykonawcę,

10) zapewnienie bieżącego utrzymania czystości wewnątrz kontenerów, w których zainstalowane są urządzenia służące do odgazowania składowiska.

II.4) Główny kod CPV: 90530000-1.

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data rozpoczęcia: 01/01/2019 data zakończenia: 31/12/2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Opis 

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

III.2) Informacje administracyjne 

III.2.1) Termin składania ofert: 

Data: 15/11/2018, godzina: 10:30,

III.2.2) Termin otwarcia ofert: 

Data: 15/11/2018, godzina: 11:00,

III.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).