Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wrocław, dnia 06.04.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., unieważnia postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora I – Stare Miasto i Śródmieście” w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.