Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu (zamienne)

Wrocław, dnia 25.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(zamienne)

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Michalczyka 23, Wrocław, 53-633, POLSKA

Punkt kontaktowy:  Ekosystem Sp. z o.o., Osoba do kontaktów: Monika Cander,

Tel.: +48 71 7586909, E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl, Faks: +48 71 7586922

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ww.ekosystem.wroc.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne, środowisko, budownictwo i obiekty komunalne, utrzymanie miasta

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

ODBIÓR, ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY WROCŁAW W OBRĘBIE SEKTORA I – STARE MIASTO I ŚRÓDMIEŚCIE

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne, główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wrocław, kod NUTS: PL514

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Zamówienie obejmuje odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I – Stare Miasto i Śródmieście.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym m.in. z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz aktami prawa miejscowego, szczegółowo scharakteryzowanej w pkt 3.

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi,

2) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości obsługiwanych,

3) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych,

4) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w systemie objazdowym,

5) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów zielonych zbieranych w sposób akcyjny,

6) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki przeterminowanych leków,

7) usuwania odpadów komunalnych zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych,

8 ) przeprowadzania prac interwencyjnych,

9) osiągania rocznych poziomów, o których mowa w Szczegółowych Warunkach Umowy, część XVI:

a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

10) sporządzania sprawozdawczości oraz bilansów,

w sposób określony w umowie oraz w Szczegółowych Warunkach Umowy.

4. Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2021 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000, 90513100, 90500000, 90511100, 90533000, 90512000.

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak.

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Opisano w punkcie II.1.5).

II.2.2) Informacje o opcjach:

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach:

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: –

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych)

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będą zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdania miesięczne, o których mowa w Szczegółowych warunkach umowy, oraz podpisany protokół odbioru prac.

2. Za wykonane usługi, w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca będzie wystawiać fakturę.

3. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

4. Należności wynikające z faktur będą regulowane w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 (53-633 Wrocław) faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki Udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, tj:

1. Posiadają prawomocny wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Wrocław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia, podane w Szczegółowych warunkach umowy część I pkt 1.

2. Posiadają prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie bazy magazynowo-transportowej, zaklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) do:

1) grupy „20”,

2) grupy „17”,

3) grupy „15”.

3. Posiadają ważne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawierające kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia, podane w Szczegółowych warunkach umowy część I pkt 1.

B. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, dokumenty wymienione w pkt B.1. w odniesieniu do tych podmiotów.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

3.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

4. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.2. Prawomocny wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Wrocław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wrocław, zawierający kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia, podane w Szczegółowych warunkach umowy część I pkt 1.

4.3. Prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie bazy magazynowo – transportowej, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w pkt A.2.

4.4. Prawomocne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawierające kody odpadów objęte przedmiotem zamówienia, podane w Szczegółowych warunkach umowy część I pkt 1.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, należy przedłożyć:

5.1. Informację o sposobie realizacji zamówień.

C. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt B.1.2, B.1.3., B.1.4., B.1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) pkt B.1.5. i B.1.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Pol-skiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione w terminach podanych w pkt 1.

D. Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt od B.4.2. do B.4.4., potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.

E. Zamawiający wykluczy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności zostanie dokonana na podstawie załączonej do oferty „Informacji o sposobie realizacji zamówień”. Zamawiający będzie badać, czy stwierdzone fakty niewykonania lub nienależytego wykonania wskazują na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Zamawiający wykluczy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną w przypadku gdy przynajmniej jeden z Wykonawców będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp.

F. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt od A.1. do A.3. musi spełniać każdy Wykonawca składający ofertę wspólną i biorący bezpośredni udział w realizacji zamówienia w zakresie odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów.

G. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w:

a) pkt B.2., B.4.1. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie,

b) pkt od B.1.1. do B.1.7., B.3.1., B.5.1. – od każdego Wykonawcy,

c) pkt od B.4.2. do B.4.4. – od każdego Wykonawcy biorącego bezpośredni udział w realizacji zamówienia w zakresie odbioru, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów.

H. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 10 000 000,00 zł.

B. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkłada:

2.1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

2.2. Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkłada:

3.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C. Zamawiający oceniając sytuację ekonomiczną i finansową, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt B.1.2. lub pkt B.3.1. lub pkt E, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.

D. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

E. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku podanego w pkt A.

F. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt A musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

G. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt B.1.1., B.1.2., B.2., B.3.1. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie.

H. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:

1.1. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, w ramach którego obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców, polegające na odbieraniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 – w ilości co najmniej 40 000 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

1.2. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, w ramach którego obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców, polegające na odbieraniu tworzyw sztucznych i metali o kodzie 15 01 06 – w ilości co najmniej 3 500 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

1.3. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, w ramach którego obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców, polegające na odbieraniu papieru o kodzie 20 01 01 – w ilości co najmniej 2 500 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

1.4. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, w ramach którego obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców, polegające na odbieraniu szkła o kodzie 15 01 07 – w ilości co najmniej 900 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

1.5. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, w ramach którego obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców, polegające na odbieraniu odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 – w ilości co najmniej 1 100 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

1.6. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, w ramach którego obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców, polegające na odbieraniu odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 – w ilości co najmniej 2 000 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

1.7. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, w ramach którego obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców, polegające na usuwaniu dzikich wysypisk – w ilości co najmniej 400 m3 w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

1.8. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, o wartości brutto nie mniejszej niż 22 000 000,00 zł, w ramach której obsługiwali obszar zamieszkały przez co najmniej 100 000 mieszkańców.

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 51 osobami, w tym:

1) 30 osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa kwalifikacje do prowadzenia pojazdów ciężarowych, w tym: co najmniej 5 osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi dźwigu samochodowego, co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi urządzeń mechanicznych, tj. ładowarki lub ładowarko-koparki,

2) 20 osobami do wykonywania czynności określonych przedmiotem zamówienia,

3) 1 osobą uprawnioną do nadzoru i koordynacji wykonywanych prac oraz do kontaktu z Zamawiającym, z wykształceniem wyższym o profilu inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi środkami technicznymi:

3.1. bazą magazynowo – transportową, która:

a) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) jest wyposażona w legalizowaną najazdową wagę samochodową,

3.2. pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

a) samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton, wyposażonymi w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności od 80 l do 1100 l i transportu odpadów komunalnych – minimum 10 sztuk, w tym pojazdami spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszymi niż 6 lat – minimum 5 sztuk,

b) samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 tony i nie większej niż 12 ton, wyposażonymi w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności od 80 l do 1100 l i transportu odpadów komunalnych – minimum 4 sztuki, w tym pojazdami spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszymi niż 6 lat – minimum 2 sztuki,

c) samochodami ciężarowymi przystosowanymi do opróżniania pojemników, załadunku i transportu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, z zamontowanym urządzeniem dźwigowym (HDS) – minimum 2 sztuki, w tym pojazdem z zamontowaną głowicą Grumbach – minimum 1 sztuka i pojazdem spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszym niż 6 lat – minimum 1 sztuka,

d) samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 5 ton, przystosowanymi do transportu selektywnie zebranych odpadów – minimum 3 sztuki, w tym pojazdem spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszym niż 6 lat – minimum 1 sztuka,

e) samochodami ciężarowymi hakowymi, przystosowanymi do przewozu pojemników o pojemności od 7 m3 – minimum 3 sztuki, w tym pojazdem spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszym niż 6 lat – minimum 1 sztuka,

f) samochodami ciężarowymi bramowymi, przystosowanymi do przewozu pojemników o pojemności od 7 m3 – minimum 3 sztuki, w tym pojazdem spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszym niż 6 lat – minimum 1 sztuka,

g) maszyną budowlaną umożliwiającą załadunek odpadów (np. ładowarką, koparko-ładowarką) – minimum 1 sztuka,

h) samochodem osobowym przeznaczonym do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wyposażonym w bezprzewodowe środki łączności/system łączności, umożliwiające bezpośrednią łączność z bazą Wykonawcy i jednostkami sprzętowymi pracującymi w terenie – minimum 1 sztuka,

i) specjalistycznymi samochodami „myjka”, przeznaczonymi do mycia pojemników bez konieczności ich transportowania, pozwalającymi na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego – minimum 2 sztuki, w tym pojazdem spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 i nie starszym niż 6 lat – minimum 1 sztuka.

B. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym Zamawiający w oparciu o § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U poz. 231) określa obowiązek wskazania przez Wykonawcę w w/w wykazie usług, o których mowa w pkt A.1.

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedkłada:

2.1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

2.2. Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

C. Zamawiający oceniając:

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt B.1.2., potwierdzające spełnianie wymogów podanych w pkt od A.1.1.do A.1.8. i złoży poświadczenie dla każdego z wymienionych zamówień, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt B.1.3., potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.2.,

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt B.1.4. i w pkt 12 Formularza oferty, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt A.3.

D. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

E. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane:

a) w pkt od A.1.1. do A.1.8., A.3.1. musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną,

b) w pkt A.2., A.3.2. musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

F. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt B.1.1., od B.1.2. do B.1.4., B.2. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie.

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury: otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia:

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów – kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90,

2. Dysponowanie dodatkowymi pojazdami spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6.
Waga 8,

3. Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych. Waga 2.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 1/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

07.06.2016 – 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 07.06.2016 – 10:00

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się o charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe: –

VI.4) procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, Polska,

Tel.: +48 22 4587801, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio, Faks: +48 22 4587800

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, Polska, E-mail: odowlania@uzp.gov.pl, Tel.: +48 22 4587801, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio, Faks: +48 22 4587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 25/05/2016.