Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora I – Stare Miasto i Śródmieście” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS

WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

z ceną ofertową brutto: 153 513 316,80 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano 10 punktów, w tym:

– w kryterium cena  – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie dodatkowymi pojazdami spełniającymi europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

– w kryterium edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych – 10,00 pkt.