Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) informuje, że zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – załącznik nr V „Oświadczenie o grupie kapitałowej” otrzymuje nowe brzmienie (zamienny załącznik nr V w załączeniu).

Załączniki:

1. Załącznik nr V (zamienny).