Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-55 na pytania do SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W części II – „warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania, w pkt 1.3.2. zamieścili Państwo taką informację: „…przy czym dla pojazdów/urządzeń wymienionych w ppkt h) i i) dopuszcza się stosowanie sprzętu uniwersalnego…”. Co Państwo rozumieją pod pojęciem sprzętu uniwersalnego w przypadku pługosyparki chodnikowej i zamiatarki chodnikowej?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający pod pojęciem sprzętu uniwersalnego rozumie taki sprzęt, który ma zastosowanie zarówno w sezonie zimowym jako pługosyparka chodnikowa jak i w sezonie letnim jako zamiatarka chodnikowa, tzn. na „nośniku” można zamontować odpowiednie wyposażenie, tj. lemiesz, rozrzutnik z zasobnikiem na materiały do zwalczania śliskości lub szczotki.

Pytanie nr 2:

Czy firma zwolniona z posiadania decyzji na zbieranie odpadów jako wytwórca odpadów, spełni warunki SIWZ i jej oferta nie będzie podlegała odrzuceniu?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Instrukcja dla Wykonawców część II pkt 1.1.2. lit. a, b, c warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do zbierania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zakwalifikowanych do grup 15, 16, 17. Wymóg ten precyzuje pkt 9.4.3. część IV Instrukcji dla wykonawców, który wprost zobowiązuje do dołączenia do oferty ważnego zezwoleniana zbieranie i transport odpadów zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącego odpadów zaklasyfikowanych do grup podanych w części II pkt 1.1.2.

Niezależnie od powyższego wyjaśnić należy, że zwolnienie od obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, którym objęci są wytwórcy odpadów, obejmuje jedynie przypadki, w których wytwórca wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia. Tymczasem przedmiotem przetargu nieograniczonego na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wrocław” jest również zbieranie odpadów już wytworzonych, nie zaś jedynie zbieranie odpadów wytwarzanych przez wykonawcę w miejscu ich wytworzenia w związku z usługą sprzątania. Nadto szczegółowo scharakteryzowany zakres zamówienia wskazuje, że wykonawca będzie zbierał odpady wytworzone przez siebie jedynie w ograniczonym zakresie. Z tego powodu uzasadnione jest oczekiwanie posiadania przez wykonawcę zezwolenia na zbieranie wskazanych rodzajów odpadów.

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca z dniem rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy staje się posiadaczem odpadów, zebranych bądź powstałych podczas prowadzonych prac, w związku z tym, ciążą na nim obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym również obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów i prowadzenia ewidencji odpadów.”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 3:

Wnoszący pytanie uprzejmie prosi o potwierdzenie, albowiem zagadnienie to nie zostało uregulowane w treści Instrukcji dla Wykonawców (dalej IDW), że w trakcie realizacji zamówienia wykonawcy będą uprawnieni do dokonywania zmian w zakresie pojazdów przewidzianych w ofercie do realizacji zamówienia (wymienionych w załącznikach nr VIII, X, XI do IDW) np. w wyniku konieczności wycofania z eksploatacji zużytych jednostek lub czasowo uszkodzonych jednostek, albo w przypadku zamiaru wprowadzenia fabrycznie nowych jednostek?

Wnoszący pytanie prosi przy tym o opisanie procedury, na podstawie której będą mogły być wprowadzane zmiany w wyżej opisanych zakresie oraz o podanie informacji, czy pojazdy wprowadzane do eksploatacji mogą posiadać dowolne parametry techniczne, czy też muszą to być parametry przynajmniej takie same jak pojazdów wycofywanych lub lepsze?

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z SIWZ – § 5 ust. 4 pkt 27 projekt umowy – zmiana sprzętu może być dokonana tylko na inny sprzęt o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnie z procedurą opisaną w w/w pkt 27 lit. a i b.

Pytanie nr 4:

Wnoszący pytanie prosi o wyjaśnienie czy oświadczenie jakie wykonawcy zobowiązani są złożyć na podstawie załącznika nr IX do IDW pn. Informacja o sposobie realizacji zamówienia, obejmować musi również opis zdarzeń związanych z zamówieniami zrealizowanymi lub aktualnie realizowanymi bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, w szczególności jeżeli wykonawca przedłoży wraz z składaną oferta poświadczenia wystawione przez Zamawiającego, z których wynikać będzie iż realizują zamówienia zgodnie z zawartą umową?

 W odniesieniu do powyższej wymienionego załącznika do IDW bardzo proszę również o wyjaśnienie, jakie dokładnie przypadki – dotyczące naliczonych kar umownych – mają zostać opisane w jego treści? Czy mają to być wszystkie przypadki, nawet nieistotne z punktu widzenia kompleksowej oceny realizacji udzielonego zamówienia publicznego, czy tylko te istotne, których skala uprawniała udzielającego zamówienia do zastosowania najostrzejszych środków dyscyplinujących, w tym odstąpienia od umowy?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż celem wprowadzenia załącznika nr IX jest ocena rzetelności Wykonawcy polegająca m.in. na badaniu czy Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał poprzednie zamówienia, w sposób wskazujący na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych.

W załączniku nr IX do SIWZ należy zatem podać zdarzenia (umowy), w których doszło do naliczenia wykonawcy kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wraz z krótkim wskazaniem przyczyn naliczenia kary, powodów niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i działań jakie podjął Wykonawca, aby wyeliminować takie sytuacje w przyszłości. Stąd jeżeli do naliczenia kar umownych doszło w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy realizowanej na rzecz obecnego Zamawiającego, należy podać taki przypadek w załączniku nr IX wraz z opisem wyżej podanym. Zamawiający nie ma bowiem wiedzy na temat tego, czy i jakie działaniami podjął Wykonawca, aby wyeliminować takie sytuacje w przyszłości.

Pytanie nr 5:

W jakim terminie i jakiej formie Zamawiający przekaże wykonawcy lokalizację zieleńców do oczyszczania. Załączony wykaz zieleńców nie precyzuje ich umiejscowienia w terenie. Przykładowo ul. Grota Roweckiego o długości 3,19 km, zieleniec w pasie drogi 40 750 mkw. W jaki sposób Wykonawca ma identyfikować teren zieleńca?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podał lokalizację zieleńców do oczyszczania w Wykazach zieleńców do oczyszczania w sezonie letnim i zimowym nr od 1.1.21. do 1.1.22., od 1.2.27. do 1.2.30., od 1.3.18. do 1.3.21., od 1.4.17. do 1.4.20., od 1.5.18. do 1.5.21. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający wskaże obiekty w terenie.

Pytanie nr 6:

W dziale III roz. III SIWZ wskazane zostały tereny zastrzeżone dla prac porządkowych wykonywanych ręcznie. Czy Zamawiający dopuszcza by na wymienionych terenach stosować pługosyparki małogabarytowe lub mechaniczne odśnieżarki samobieżne?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania sprzętu mechanicznego na terenach zastrzeżonych dla prac ręcznych wymienionych w SIWZ – SOPZ Dział III Rozdział III.

Pytanie nr 7:

W dziale II roz. III pkt 1.2.6 Zamawiający wymaga dostarczenia wydruków GPS z wykonanych prac oczyszczania jezdni w technologii letniej. Czy ze względu na znaczną objętość dokumentacji oraz względy związane z ochroną zasobów środowiskowych, wystarczająca będzie wersja elektroniczna danych przekazana za pomocą interfejsu wymiany danych opisanego w załączniku 1.8. SIWZ?

Odpowiedź nr 7:

Zgodnie z zapisami SIWZ – § 8 ust. 5 projektu umowy – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w sezonie letnim wydruki „trasówek” jedynie ze zmywania jezdni.

Pytanie nr 8:

Dział II roz III pkt 2.5 SIWZ – usuwanie śniegu z jezdni. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy punktem 1 i 5. Wg pkt 1 – Strefa przy prawym krawężniku jest strefą odkładania śniegu po wykonaniu płużenia. Wg pkt 5 – szczególnie dokładnie należy wykonać płużenie przy prawym krawężniku.

Odpowiedź nr 8:

Prace należy wykonać w taki sposób, aby umożliwić spływ wód do wpustów deszczowych, tzn. odkryć/odsłonić wloty do studni odwadniających.

Pytanie nr 9:

W projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w §11 ust. 2, pkt 2), lit. r) Zamawiający przewiduje karę za każdy stwierdzony przypadek stosowania chemicznych środków do usuwania chwastów i przerostów traw. Czy kara odnosi się jedynie do nienależytego użycia środków chemicznych, powodujących np. uszkodzenia okolicznej roślinności, czy również do ich zasadnego użycia? Treści SIWZ w żadnym punkcie nie zakazuje używania chemicznych środków do zwalczania chwastów i przerostów. Zakaz ich stosowania spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów świadczonych usług. Tym samym wnosi się o dopuszczenie stosowania chemicznych środków zwalczających chwasty i przerosty traw.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wskazując ręczny lub mechaniczny sposób usuwania roślinności, wykluczył jednocześnie możliwość stosowania chemicznych środków do usuwania chwastów i przerostów traw.

Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna określona w § 11 ust. 2 pkt 22) lit. r) projektu umowy naliczana będzie przez Zamawiającego za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek stosowania chemicznych środków do usuwania chwastów i przerostów traw.

Pytanie nr 10:

W projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w §11 ust. 2, pkt 2, lit. a-d) Zamawiający przewiduje kary za nienależyte lub brak oczyszczania jezdni w sezonie letnim i zimowym. W naszej ocenie poziom kar jest nieproporcjonalnie wysoki do potencjalnego przychodu (kara kilkukrotnie wyższa w stosunku do przychodów z oczyszczenia pojedynczej jezdni) i krzywdząca dla Wykonawcy. Tym samym wnosi się o zastosowania jednolitej stawki w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprawidłowości, opisany w §11 ust. 2, pkt 2, lit. a-d), bez względu na powierzchnię jezdni.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 11:

SIWZ Część V pkt 3 – Zamawiający dopuszcza rozliczenie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku wykonania prac interwencyjnych w oparciu faktury VAT wystawione przez odpowiednie podmioty lub na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy. Jakie elementy powinna zawierać w/w kalkulacja żeby została uznana za rzetelną podstawę wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy?

Odpowiedź nr 11:

Kalkulacja własna powinna zawierać elementy wpływające na koszty zagospodarowania odpadów.

Pytanie nr 12:

Umowa § 5 ust. 12 – Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, iż ponoszenie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody dotyczy działań powstałych z wyłącznej winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 13:

Umowa §9 ust. 10 – Jako podstawę wystawienia faktury Zamawiający wskazał zaakceptowane przez Niego Miesięczne wykazy wykonanych prac oraz „trasówki” w sezonie zimowym. Mając na uwadze powyższe jaki termin Zamawiający przewidział na zaakceptowanie w/w dokumentów.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający zaakceptuje Miesięczne wykazy wykonanych prac oraz „trasówki” niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki w przypadku dostarczenia wszystkich wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów.

Pytanie nr 14:

SOPZ Rozdział III pkt 2 ppkt 2.6 – Jaki dokument będzie potwierdzeniem słuszności rozpoczęcia prac związanych z zapobieganiem powstawania śliskości na jezdniach?

Odpowiedź nr 14:

Podstawą do podjęcia przez Wykonawcę działań związanych z zapobieganiem powstawania śliskości na jezdniach są informacje dotyczące stanu pogody i kierunku jej zmian uzyskiwane z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia używanych, sprawnych technicznie koszy na odpady?

Odpowiedź nr 15:

Zgodnie z zapisami SIWZ – § 4 ust. 1 projektu umowy – Wykonawca na czas realizacji zamówienia zapewni poprzez wynajem Zamawiającemu fabrycznie nowe kosze na odpady.

Pytanie nr 16:

§ 11 pkt 2 ppkt a), b), c), d) – kary umowne w tej wysokości są rażąco wygórowane. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy nie wynikają z tego tytułu jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. W ten sposób Zamawiający w sposób rażący burzy zasadę równowagi stron umowy. Wnosimy o ich obniżenie.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wymogu posiadania na etapie składania ofert ważnego zezwolenia na zbieranie odpadów i przedłożenia go przed podpisaniem umowy z zamawiającym?

Obecny wymóg zawarty w pkt 1.1.2. SIWZ ogranicza konkurencję wśród potencjalnych wykonawców. Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach – art. 41 ust. 2, zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania tego zezwolenia jest dysponowania terenem na którym magazynowane będą odpady. W tej sytuacji preferowane są w przedmiotowym przetargu firmy, które posiadają stosowne zezwolenia wydane przez gminę Wrocław czyli działające na tym terenie, natomiast dyskryminowani są wykonawcy spoza gminy Wrocław. Uzyskanie stosownego zezwolenia na zbieranie odpadów przez wykonawcę chcącego wziąć udział w niniejszym przetargu i spełnienie wymogu dysponowania terenem na którym będą magazynowane odpady jest obiektywnie niemożliwe w tak krótkim okresie, co oczywiście utrudnia konkurencję.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 18:

Czy w związku z zapisem pkt 1.1.2 gdzie Zamawiający zawarł wymóg posiadania uprawnień do „zbierania i transportu odpadów” zapis ten należy rozumieć w ten sposób że wykonawca winien przedłożyć jedną decyzje łączną na transport i zbieranie odpadów co jest niemożliwe jako że zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odpadach decyzje te wydawane są rozłącznie, czy też zezwolenia te mają być odrębne?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający oczekuje posiadania przez wykonawcę ważnego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz ważnego zezwolenia na transport odpadów. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia, czy wykonawca wykaże spełnianie tego wymagania przedkładając jedną, dwie czy też większą ilość decyzji, jeśli tylko będzie z nich wynikało przysługujące wykonawcy zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na transport odpadów w zakresie wskazanym w SIWZ.

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – pkt 24 w części IV Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„24. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w części IV:

– w pkt 8.1., od 8.3. do 8.9. – od Wykonawców łącznie,

– w pkt 8.2., 9.4.1., od 9.4.2. do 9.4.6., 9.6., 9.7., 9.8.1. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie,

– w pkt od 9.1.1. do 9.1.7., 9.3.1., 9.5. – od każdego Wykonawcy,

– w pkt 9.4.7. – od dowolnego Wykonawcy.”.

Pytanie nr 19:

W kontekście pytania nr 18, skoro zezwolenie na zbieranie i transport odpadów są wydawane oddzielnie, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zezwolenia na transport odpadów z grup: 20 (pkt 1.1.1) i grup 17, 16 i 15 zaś zezwolenie na zbieranie odpadów ma dotyczyć wyłącznie grup 17,16 i 15?

Odpowiedź nr 19:

Zgodnie z zapisami SIWZ – pkt 1.1. w części II Instrukcji dla Wykonawców o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

„1.1. Posiadają uprawnienia do:

1.1.1. transportu odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grupy „20” – odpady komunalne, łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, tj. odpady sklasyfikowane do: podgrupy „20 02” – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) o kodach: 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, podgrupy: „20 03” – inne odpady komunalne, o kodach: 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99;

1.1.2. zbierania i transportu odpadów zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do:

a) grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, tj.: odpady sklasyfikowane do: podgrupy „17 01” – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika), z wyłączeniem odpadów o kodach 17 01 06 i 17 01 81; podgrupy „17 02” – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 02 04, podgrupy „17 08” – materiały konstrukcyjne zawierające gips, z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 08 01, podgrupy „17 09” – inne odpady z budowy, remontów i demontażu o kodzie 17 09 04;

b) grupy „16” – odpady nieujęte w innych grupach, tj.: odpady sklasyfikowane do: podgrupy „16 01” o kodach 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, podgrupy „16 06” – baterie i akumulatory o kodach 16 06 04, 16 06 05, podgrupy „16 80” – odpady różne o kodzie 16 80 01, podgrupy „16 81” – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych o kodzie 16 81 02;

c) grupy „15” – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, tj. odpady sklasyfikowane do: podgrupy „15 01” – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, podgrupy „15 02” – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne o kodzie 15 02 03.”.

Pytanie nr 20:

Wzór umowy § 7 ust. 6 i 8

Wnioskujemy o wykreślenie z ww. punktów zapisu o treści: „Ostateczna decyzja co do treści danego dokumentu, dotycząca wprowadzenia zmian zaproponowanych przez Zamawiającego lub zmian zaproponowanych przez Wykonawcę należy do Zamawiającego”.

Zapisy te niweczą opisaną wyżej w § 7 procedurę przedstawiania dokumentów do poprawy i ponownej akceptacji, bowiem Zamawiający zawsze podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie i de facto może on jednostronnie bez udziału Wykonawcy określić treść dokumentów.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 21:

Wzór umowy § 11 ust. 7

Wnioskujemy o wykreślenie ust. 7 w całości. Obecny zapis jest bardzo ryzykowny, nieprecyzyjny i pojemny, bowiem wynika z niego, że wykonawca zapłaci wszelkie kary nałożone na zamawiającego przez organy jeżeli kary są związane z przedmiotem umowy – nie ma mowy ani o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy karą nałożoną przez organ na zamawiającego a działaniem lub zaniechaniem wykonawcy, ani o winie wykonawcy.

 W razie braku zgody na wykreślenie zapisu, wnioskujemy o zmianę jego treści na następującą:

„W przypadku nałożenia przez uprawniony organ/instytucję na Zamawiającego kary związanej z przedmiotem umowy będącej konsekwencją zawinionego działania, bądź zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kwoty odpowiadającej wysokości tej kary”.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 22:

Czy wystarczającym dowodem o którym mowa w pkt 9.2.8 IDW będzie przyjęcie na siebie takiej odpowiedzialności przez podmiot udostepniający zasoby zgodnie z art. 26 ust 2b PZP w pisemnym zobowiązaniu przedkładanym wraz z ofertą? Jakie inne dowody zamawiający uznaje jako spełniające jego wymagania?”

Odpowiedź nr 22:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a) skreśla się pkt 9.8.2 w części IV Instrukcji dla Wykonawców,

b) pkt 24 w części IV Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„24. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w części IV:

– w pkt 8.1., od 8.3. do 8.9. – od Wykonawców łącznie,

– w pkt 8.2., 9.4.1., od 9.4.2. do 9.4.6., 9.6., 9.7., 9.8.1. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie,

– w pkt od 9.1.1. do 9.1.7., 9.3.1., 9.5. – od każdego Wykonawcy,

– w pkt 9.4.7. – od dowolnego Wykonawcy.”.

Pytanie nr 23:

Czy zastrzeżenie zawarte w §2 ust. 7 wzoru umowy dotyczy wyłącznie sytuacji wcześniejszego zakończenia umowy spowodowanego wyczerpaniem kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego? Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu w następujący sposób: „Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tytułu zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed datą 31.03.2017 r. w sytuacji gdy kwota wynagrodzenia Wykonawcy osiągnie kwotę określoną w § 9 ust. 1 niniejszej umowy”, bowiem obecny zapis może mieć zastosowanie również do innych przesłanek wcześniejszego zakończenia umowy, co w opinii Wykonawcy jest nieuprawnione.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 24: DW

Dlaczego zamawiający nie zawarł we wzorze umowy obligatoryjnych zapisów o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP. Wnioskujemy dopisanie odpowiednich zapisów w zgodzie z powołanym wyżej przepisem.

Odpowiedź nr 24:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 6 w ust. 1 § 19 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„6) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach, jeżeli jedna ze stron umowy zwróciła się o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów o zmianie będącej przedmiotem negocjacji,”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 25:

Czy w ramach wykonania prac opisanych w pkt 3.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie oprysków środkami typu Roundup czy Klinik, aby zapobiegać wyrastaniu chwastów i trawy na chodnikach?

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający wskazując ręczny lub mechaniczny sposób usuwania roślinności, wykluczył jednocześnie możliwość stosowania chemicznych środków do usuwania chwastów i przerostów traw.

Pytanie nr 26:

Proszę o wskazanie szacunkowej wartości zamówienia z podziałem na każdą część zamówienia.

Odpowiedź nr 26:

Zgodnie ze wzorem protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), wartość zamówienia można wypełnić po otwarciu ofert.

Pytanie nr 27:

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, ilość objętych wynajmem i utrzymaniem koszy, a także ilość koszy objętych wyłącznie utrzymaniem, może ulec zmianie. Proszę o określenie procentowo zakresu, w jakim ta ilość może ulec zmianie. Jest to informacja niezbędna do należytego wykonania wyceny zamówienia.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający przewiduje, że ilość koszy może ulec zmianie maksymalnie o 10% na zadaniu.

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 4 w ust. 6 § 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4) zmiany opisane wyżej w pkt 1), 2) i 3), nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, a jedynie doręczenia Wykonawcy pismem, faksem lub pocztą elektroniczną (adres i numery wskazane w § 12 ust. 1) przez Zamawiającego uprzedniej pisemnej informacji o wprowadzeniu w/w zmian, wskazującej rodzaj i datę, od której zmiana następuje. Wykonawca pisemnie potwierdzi (na adres i numery wskazane w § 12 ust. 1) otrzymanie w/w informacji, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego. Informację o wprowadzeniu zmian Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem zmiany, a w przypadku zmiany, której terminu wprowadzenia nie można przewidzieć np. klęska żywiołowa, niezwłocznie (w tym przypadku Wykonawca również niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji od Zamawiającego). Brak potwierdzenia Wykonawcy nie skutkuje wstrzymaniem wprowadzenia powyższych zmian. Wykonywanie przez Wykonawcę prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, na zasadach przed dokonaniem zmian stanowić będzie nienależyte wykonanie umowy i nie będzie objęte wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tytułu zmian, o których mowa wyżej w pkt 1), 2) i 3).

Pytanie nr 28:

Czy w okresie zimowym Zamawiający wymaga rozstawienia skrzyni z piaskiem lub płotków śniegowych? Jeśli tak, to w jakich ilościach?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wymaga rozstawienia płotków śniegowych.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza rozstawienie skrzyń z piaskiem.

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SOPZ Dział II Rozdział III pkt 2.4.5.e otrzymuje następujące brzmienie:

„e) Wykonawca może zakupić i rozmieścić w rejonie niebezpiecznych odcinków jezdni (mosty, wiadukty, estakady, zjazdy i podjazdy np. pl. Społeczny – estakady i ul. Oławska – tunele samochodowe) skrzyń z piaskiem oraz na bieżąco uzupełniać piasek w skrzyniach.”.

Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ – SOPZ Dział II Rozdział III pkt 4.1.6. – odnośnie oczyszczania przystanków w sezonie zimowym, dostawa środków chemicznych i kruszywa może się odbywać „na bieżąco” lub poprzez składowanie ich w skrzyniach. Odnośnie utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ – SOPZ Dział III Rozdział II pkt 2.2.e. – zmagazynowane na terenach zewnętrznych środki do likwidacji śliskości należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach.

Pytanie nr 29:

Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie dmuchaw do pracy polegającej na np: wydmuchiwaniu liści lub innych zanieczyszczeń spod zaparkowanych samochodów?

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania mechanicznych urządzeń tzw. „dmuchaw” do oczyszczania jezdni, chodników, parkingów i ciągów pieszo-rowerowych. Tym samym, wyklucza zastosowanie tego typu sprzętu we wskazanym przypadku na terenach określonych w SOPZ.

Pytanie nr 30:

Zał. 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ROZDZIAŁ III. Zakres, technologia i harmonogram prac objętych przedmiotem zamówienia, pkt 8 – Jaką ilością zapasowych koszy na odpady powinien dysponować Wykonawca? Kto ponosi koszty związane z usunięciem zdewastowanego kosza i ustawieniem w tym miejscu fabrycznie nowego? Kto ponosi koszty uzupełnienia skradzionego kosza?

Odpowiedź nr 30:

Zgodnie z zapisami SIWZ – § 4 ust. 1 projektu umowy – Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dodatkowej – zapasowej ilości koszy na odpady, w ilości nie mniejszej niż 30 szt. koszy na zadanie. Zgodnie z § 9 ust. 15 projektu umowy w wynagrodzeniu określonym w § 9 ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym. m.in. prac porządkowych, oznakowania, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich zagospodarowanie, koszty dowozu pracowników, koszty transportu, koszty wynajmu koszy na odpady, koszty zmian lokalizacji koszy na odpady, koszty naprawy koszy na odpady, koszty podstawienia nowych koszy na odpady w miejsce trwale uszkodzonych i skradzionych, koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania mienia Wykonawcy i Zamawiającego w stanie wymaganym niniejszą umową, koszty ubezpieczenia, koszty oprogramowania, o którym mowa w § 3 ust. 5 i ust. 8, kruszywa oraz środków chemicznych używanych do posypywania nawierzchni terenu, w przypadku wystąpienia śliskości zimowej, itp. Powyższe oznacza, że koszty związane z usunięciem zdewastowanego kosza i ustawienia w tym miejscu fabrycznie nowego oraz koszty uzupełnienia skradzionego kosza mieszczą się w wynagrodzeniu.

Pytanie nr 31:

Zgodnie z zapisem punktu 11.5. w części VIII SIWZ, Zamawiający przyzna dodatkowe punktu w ocenie oferty Wykonawcom, którzy wykażą iż dysponują pługosyparkami jezdniowymi spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 3. Proszę o potwierdzenie, iż dodatkowe punkty PE(i) będą obliczone jako suma punktów przyznanych za pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 3 oraz normę emisji spalin minimum EURO 4.

Odpowiedź nr 31:

Punkty zostaną przyznane jeden raz w zależności od wskazanej normy EURO dla danej pługosyparki wskazanej w załączniku nr XI.

Pytanie nr 32:

W załączniku nr III a,b,c,d,e, do SIWZ w pozycjach dotyczących „Pozimowego oczyszczania jezdni objętych zimowym utrzymaniem”, w odniesieniu do jezdni I kolejności wskazano dwukrotne oczyszczanie w okresie trwania zamówienia. Natomiast w odniesieniu do jezdni pozostałych jednorazowe wykonanie w okresie trwania zamówienia. Proszę o informacje czy stanowi to omyłkę, czy też celowe poróżnienie. Proszę również o udzielenie informacji w jakim okresie roku może zostać zlecone pozimowe oczyszczanie jezdni.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE do SIWZ w pozycjach dotyczących „Pozimowego oczyszczania jezdni pozostałych”. Zamawiający przewiduje zlecenie wykonania „Pozimowego oczyszczania jezdni objętych zimowym utrzymaniem w I kolejności” w marcu, natomiast zlecenie „Pozimowego oczyszczania jezdni pozostałych” w kwietniu.

Pytanie nr 33:

Zgodnie z SIWZ część IV pkt 9.51 Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych jest zobowiązany przedłożyć „informację o sposobie realizacji zamówień wg zał. nr IX”.

Wg załącznika nr IX wykonawca ma w przypadkach realizacji zamówień, gdzie naliczone zostały kary umowne opisać dany przypadek wraz ze wskazaniem, jakie działania wykonawca podjął lub podejmuje aby wyeliminować zaistnienie takich przypadków w przyszłości.

a) Czy informacja zawarta w załączniku nr IX winna obejmować zamówienia publicznego z wszystkich działalności, czy wyłącznie zamówienia związane z oczyszczaniem miasta ?

b) Czy Zamawiający żąda aby wykonawca opisywał każdy zaistniały przypadek z dokładnością do miejsca i czasu zdarzenia, czy wystarczy tylko wskazać takie przypadki wg rodzajów np. brak oznakowania na pojemniku, przepełnienie pojemnika etc.

c) Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał wszystkie zamówienia, jakie w ciągu trzech lat zrealizował i realizuje, w których zostały naliczone kary umowne? Czy chodzi jedynie o zamówienia, gdzie udział kar w stosunku do wartości zamówienia jest znaczący np. 10 % lub 15%?

d) Celem żądania przez Zamawiającego danych wymaganych w załączniku jest sprawdzenie czy wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia (SIWZ część VIII, pkt 6);

Czy wykonawca ma wykazać przypadki, w których Zamawiający naliczył kary umowne, lecz pomimo tego jest zadowolony z realizacji usługi i wykonawca otrzymał za realizację tego zamówienia tzw. referencje (potwierdzenia należytego wykonania umów)?

W naszej ocenie podmiot udzielający zamówienia jest w stanie najlepiej ocenić jakość realizowanych przez wykonawcę prac uwzględniając wszystkie konieczne okoliczności.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający wyjaśnia, iż:

a) Informacje w załączniku nr IX powinny obejmować zamówienia publiczne z wszystkich działalność, nie tylko związane z oczyszczaniem miasta;

b) Wystarczy wskazanie przypadków według rodzaju, nie ma potrzeby opisywania każdej z naliczonych kar z osobna;

c) Zamawiający wymaga podania w załączniku nr IX wszystkich zamówień, w których zostały naliczone kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

d) Odpowiedź wskazana przy pytaniu nr 4, Zamawiający prosi o podanie wszystkich zamówień również tych, do których wystawiono referencje, poświadczenie.

Pytanie nr 34:

W projekcie umowy, § 11, ust 2. pkt 2 b) Zamawiający pisze o karach w wysokości:

„800,00 zł – za jezdnie o powierzchni do 10.000 m2

1.600,00 zł – za jezdnie o powierzchni od 10.001 m2 do 20.000 m2

2.400,00 zł – za jezdnie o powierzchni powyżej 20.001 m2

za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek (przy wykorzystaniu satelitarnego systemu monitoringu pojazdów) nie przystąpienia do prac w zakresie oczyszczania jezdni w sezonie letnim, o których mowa w Załączniku nr 1 – SOPZ Dział II, Rozdział III, ust. 1”

Co w przypadku prac wykonywanych ręcznie? W gęstej zabudowie Wrocławia wiele ulic można oczyszczać wyłącznie w technologii ręcznej, która nie objęta jest systemem satelitarnego monitoringu pojazdów. Wykonawca nie jest w stanie potwierdzić realizacji tych usług z wykorzystaniem satelitarnego monitoringu pojazdów.

Odpowiedź nr 34:

Zgodnie z zapisami SIWZ – SOPZ, Dział II, Rozdział III pkt 1.1.2. – zamiatanie jezdni w sezonie letnim obejmuje mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni w technologii letniej. Wszystkie jezdnie, z wyjątkiem jezdni przewidzianych do oczyszczania ręcznego (wyspecyfikowane w Wykazie nr 4 – Wykaz jezdni do oczyszczania ręcznego w technologii letniej na terenie dzielnicy Śródmieście – załącznik nr 1.2.4.) winny być oczyszczane mechanicznie i uzupełniająco ręcznie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na każdym zadaniu minimum jedną zamiatarką małogabarytową do oczyszczania jezdni, która winna być wyposażona w GPS.

Pytanie nr 35:

W zakresie zimowego oczyszczania Zamawiający przewidział m.in. następujące kary:

W § 11, ust 2. pkt 2 c):

400,00 zł – za jezdnie o powierzchni do 10.000 m2,

800,00 zł – za jezdnie o powierzchni od 10.001 do 20.000 m2,

1.200,00 zł – za jezdnie o powierzchni powyżej 20.001 m2

za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nienależytego wykonania prac w zakresie oczyszczania jezdni w sezonie zimowym, a także w technologii zamiennej i pozimowego oczyszczania, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – SOPZ Dział II, Rozdział III, ust. 2,

W § 11, ust 2. pkt 2 d):

w wysokości: 800,00 zł – za jezdnie o powierzchni do 10.000 m2,

800,00 zł – za jezdnie o powierzchni od 10.001 m2 do 20.000 m2,

1.200,00 zł – za jezdnie o powierzchni powyżej 20.001 m2,

za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek (przy wykorzystaniu satelitarnego systemu monitoringu pojazdów) nie przystąpienia do prac w zakresie oczyszczania jezdni w sezonie zimowym, a także w technologii zamiennej i pozimowego oczyszczania, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – SOPZ Dział II, Rozdział III ust.2,

W § 11, ust 2. pkt 2 n):

w wysokości 5.000,00 zł za prowadzenie akcji zimowego utrzymania niepełną ilością wymaganego sprzętu, wskazanego w załączniku nr VIII do oferty, za każdy rozpoczęty dzień/ za każdą brakującą sprawną jednostkę sprzętową,

W § 11, ust 2. pkt 2 o):

w wysokości 7.500,00 zł za prowadzenie akcji zimowego utrzymania niepełną ilością wymaganego sprzętu, wskazanego w załączniku nr X do oferty, za każdy rozpoczęty dzień/ za każdą brakującą sprawną jednostkę sprzętową.

Mając na uwadze zapis o technologii wykonywania prac z Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia brzmiący:

„w ramach pełnopłatnej akcji wszystkie pługosyparki winny wykonać minimum jednokrotne odpłużenie jezdni oraz posypanie jezdni niezbędną dawką środków do zapobiegania lub likwidowania śliskości zimowej na długości tzw. „trasówki”,

czy prawidłowo interpretujemy powyższe zapisy umowy, że w przypadku braku realizacji prac na danej „trasówce” Wykonawca poniesie następujące konsekwencje:

  1. brak możliwości wystawienia faktury za m2 danej trasówki,
  2. kara w wysokości 5.000 lub 7.500 zł za brakujący pojazd na danej trasówce,
  3. kara w wysokości 800 lub 1200 złotych za każdą jezdnie z danej trasówki, na której nie przystąpiono od oczyszczania?

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający informuje, że w przypadku takiej konieczności kary umowne naliczane będą zgodnie z treścią umowy, m.in. zgodnie z zapisami § 11.

Pytanie nr 36:

Dotyczy załącznika nr IIIA do IDW

Wnoszący pytanie uprzejmie prosi o wyjaśnienie, czy wartość liczbowa zawarta w kolumnie nr 3 (zakres prac) dla pozycji nr 2 pn. Akcja zimowego oczyszczania I kolejność nie została podana omyłkowo?

Odpowiedź nr 36:

Zmienia się treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – w załączniku nr IIIA, kolumna nr 3, pozycja nr 2 otrzymuje brzmienie „5 449,74”.

W załączeniu zamienna strona nr 1 załącznika nr IIIA.

Pytanie nr 37:

Dotyczy załącznika nr IIIB do IDW

Wnoszący pytanie uprzejmie prosi o wyjaśnienie, czy w wierszu 20 pn. Oczyszczanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w sezonie zimowym (z częstotliwością 5 x w tygodniu) komórki znajdujące się w kolumnach 6 i 8 nie powinny zostać wypełnione danymi na temat częstotliwości i średniej ilości tygodni w miesiącu?

Poza tym, wnoszący pytanie prosi o wyjaśnienie jak prawidłowo należy obliczyć cenę dla wiersza nr 20, albowiem Zamawiający we wskazówkach umieszczonych w dole tabeli (legenda) przewidział aż 2 sposoby obliczania ceny dla wiersza 20 jeden w tirecie 3, a drugi w tirecie 4.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Załącznik nr IIIB, pozycja nr 20 – cena za „Oczyszczanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w sezonie zimowym (z częstotliwością 5 x w tygodniu)”, analogicznie jak ceny za oczyszczanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych z inną częstotliwością na innych zadaniach, mają być podane jako ryczałt miesięczny. Zamawiający w załączniku nr IIIB, pozycja nr 20, kolumna 5, wskazał ilość miesięcy zimowych dla całego okresu zamówienia „10”, tj. 10 miesięcy zimowych.

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – w załączniku IIIB, strona 6, zapis pod tabelą otrzymuje następujące brzmienie:

„* – wartość netto w kol. 10 Gotowości technicznej z pozycji nr 1 nie może być wyższa niż 5% ceny ofertowej netto.

** – w kolumnie nr 10 należy wpisać iloczyn wartości:

– dla pozycji nr 1, 39 i 40 – z kol. 5 i 9,

– dla pozycji nr od 2 do 10, 14, 16, 29 i 30 – z kol. 3, 5, 7 i 9,

– dla pozycji nr od 11 do 13, 15, 17, 18, 25, 27, 28, 38, 43 i 44 – z kol. 3, 5, 6, 8 i 9,

– dla pozycji nr od 19 do 24, 26, od 31 do 37 – z kol. 3, 5 i 9,

– dla pozycji nr 41 – z kol. 3 i 9.”.

W załączeniu zamienna strona nr 6 załącznika nr IIIB.

 

Pytanie nr 38:

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. W naszej ocenie jest to wymóg mocno przesadzony, ponieważ z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika, aby w trakcie realizacji zamówienia zachodziła potrzeba zbierania odpadów, w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach. Nie istnieją bowiem przeszkody ku temu, aby za każdym razem, gdy wykonawca będzie odbierał odpady, lub też wytworzy odpady w trakcie wykonywania czynności oczyszczania, wywozić je bezpośrednio na składowisko (do instalacji). Żądanie więc posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, jest działaniem nieuzasadnionym, utrudniającym uczciwą konkurencję wykonawców.

Odpowiedź nr 38:

Wymóg posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów wskazanych w SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców, część II pkt 1.1.2. lit. a, b, c) znajduje swoje uzasadnienie w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w zakresie obowiązków wykonawcy wynikających z SIWZ. Mianowicie zakresem obowiązków Wykonawcy objęte są czynności polegające nie tylko na odbieraniu odpadów już zebranych, ale również – jeśli nie przede wszystkim – zbieranie odpadów, tj. gromadzenie powstałych odpadów przed ich transportem do miejsc ich przetwarzania. W przypadku bowiem odpadów, które zostały jedynie wytworzone lub porzucone przez ich wytwórcę, nie można mówić o tym, że jedynym zadaniem wykonawcy będzie ich odbiór czy też transport. Sam odbiór czy też sam transport odpadów następuje jedynie wówczas, jeśli odbierane lub transportowane odpady zostały uprzednio zebrane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sam zaś fakt, że określone odpady znajdują się w określonym miejscu nie oznacza jeszcze, że zostały one uprzednio zebrane. Z tego powodu w takich przypadkach obowiązkiem wykonawcy będzie najpierw zebranie odpadów, a dopiero następnie ich transport. Wobec powyższego wymóg posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie wskazanym w SIWZ jest uzasadniony w świetle obowiązujących przepisów prawa i nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Podkreślić należy przy tym, że w zakresie, w którym Zamawiający oczekuje jedynie odebrania odpadów już zebranych wymagane jest posiadanie przez Zamawiającego odpowiednich uprawnień do transportowania odpadów (Instrukcja dla Wykonawców, część II pkt 1.1.1. oraz część IV pkt 9.4.2.).

Pytanie nr 39:

Opis dokonywania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do realizacji zamówienia, został sformułowany niejasno, w sposób budzący wiele naszych wątpliwości. Proszę wyjaśnić zatem, czy:

– opis zawarty w pkt 1.2.1 należy rozumieć w ten sposób, że należy się wykazać liczbą 9 oczyszczań, z których każe obejmowało odpowiednią dla każdego z zadań długość dróg, czy też
9-krotne oczyszczanie dotyczyło tych samych odcinków drogi,

– opis zawarty w pkt 1.2.2. należy rozumieć w ten sposób, że należy się wykazać liczbą 9 czynności zimowego utrzymania dróg, z których każde obejmowało odpowiednią dla każdego z zadań długość dróg, czy też 9-krotne czynności mają dotyczyć tych samych odcinków drogi.

Odpowiedź nr 39:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Instrukcja dla Wykonawców pkt 1.2.1. i pkt 1.2.2. Wykonawca ma posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac w systemie ciągłym na tych samych obiektach z określoną powtarzalnością działań w sezonie.

Pytanie nr 40:

Jak należy rozumieć wymóg zawarty w pkt 1.2.3., wedle którego wykonawca ma się wykazać realizacją zamówienia trwającego nie krócej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, polegającego na letnim i zimowym oczyszczaniu. Jest to wymóg naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ponieważ w zdecydowanej większości Gminy zawierają osobne umowy na oczyszczanie letnie i oczyszczanie zimowe. Rzadkością jest więc, aby zarówno oczyszczanie letnie jak i zimowe były przedmiotem jednej umowy. Czy Zamawiający zechce zatem zmodyfikować ten wymóg dopuszczając, aby osobno traktować zadania realizowane w oczyszczaniu letnim oraz osobno w oczyszczaniu zimowym.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z pkt 1.2.3. w części II Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na oczyszczaniu chodników i/lub placów i/lub terenów przeznaczonych do ruchu pieszego i/lub ciągów pieszo-rowerowych i/lub wnętrz międzyblokowych i/lub przystanków komunikacji miejskiej i/lub parkingów, zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.

Pytanie nr 41:

W pkt 1.3.2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował samochodem ciężarowym samowyładowczym, spełniającym warunki określone w zezwoleniu na odbieranie odpadów komunalnych. Proszę doprecyzować wymagane warunki, ponieważ od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie funkcjonują już zezwolenia, o których mowa powyżej.

Odpowiedź nr 41:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 1.3.2.b) w cz. II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„b) samochodem ciężarowym samowyładowczym – o masie całkowitej do 3,5 Mg, przystosowanym do transportu i rozładunku odpadów objętych przedmiotem zamówienia spełniającym następujące warunki:

1) w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdu musi być zapewnione, aby:

– konstrukcja pojazdu zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

– pojazd był wyposażony w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych;

– pojazd był wyposażony w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

2) w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdu musi być zapewnione, aby pojazd był zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;”.

Pytanie nr 42:

Analizując wymagania zamawiającego dotyczące wysokości wymaganych środków finansowych nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest to zapora dla uczciwej konkurencji. Żądanie aby dla zadania Nr 1 wykonawca dysponował kwotą 9 500 000, w naszej ocenie, nie ma uzasadnienia. Rozliczanie należności za wykonywane usług będzie następowało w cyklach miesięcznych, zatem założywszy pewną rezerwę, wykonawca będzie mógł na bieżąco regulować swoje należności, bez potrzeby dysponowania tak dużą kwotą. Proszę o uwzględnienie powyższego i dostosowanie wymagań finansowych, jakie musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie, do rzeczywistych potrzeb.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 9 ust. 4 projektu umowy rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy odbywać się będzie w następujący sposób:

1) Wykonawca wystawi faktury za usługi wykonane w roku 2015, po jego zakończeniu w styczniu 2016 r.,

2) w 2016 r., oprócz faktury, o której mowa w pkt 1), Wykonawca wystawi faktury w cyklach miesięcznych, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedniego. Łączna wartość wszystkich faktur wystawionych przez Wykonawcę w 2016 r. nie może przekroczyć kwoty ………………………. zł brutto,

3) Wykonawca wystawi faktury za pozostałe usługi wykonane w 2016 r., po jego zakończeniu, z wyłączeniem kwoty już zafakturowanej, określonej w pkt 2), w styczniu 2017 r. ,

4) w 2017 r. Wykonawca wystawi faktury w cyklach miesięcznych, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W związku powyższym wysokość wymaganych środków finansowych jest prawidłowa.

Pytanie nr 43:

W pkt 9.8.2 Zamawiający wymaga, aby w przypadku poleganiu na zasobach innego podmiotu, do oferty dołączyć dowody potwierdzające solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia wykonawcy i tych podmiotów. Ponieważ przepisy regulujące zasady udostępniania potencjału przez podmioty trzecie, jak również przepisy o dokumentach jakich może żądać Zamawiający, nie przewidują możliwości żądania tego typu dowodów, proszę o doprecyzowanie tego wymogu. Żądanie zostało sformułowane w taki sposób, że nie wiadomo, jaki dowód będzie uznany przez zamawiającego za wystarczający.

Odpowiedź nr 43:

Odpowiedź jak na pytanie nr 22.

Pytanie nr 44:

Zamawiający podaje, że kryterium oceny ofert stanowią:

a) cena – z wagą 90%

b) ilość dodatkowych pługopiaskarek do realizacji zamówienia – z wagą 5%,

c) dysponowanie pługopiaskarkami spełniającymi normy emisji spalin min. EURO 3 – z wagą 5%

Zgodnie z przepisami art. 91 ust. 3 Ustawy PZP, kryteriów oceny ofert nie mogą stanowić właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodność ekonomiczna, finansowa, techniczna. Do przedmiotowego postępowania nie mają także zastosowania postanowienia zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ usługi, które objęte są tym przetargiem, nie są usługami nie priorytetowymi, których katalog został zawarty w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b Ustawy PZP.

W żadnym więc wypadku nie mogą być zastosowane kryteria, opisane powyżej w pkt b) i c).

Ponadto należy podkreślić, że w formularzu ofertowym (a więc w ofercie), nie ma miejsca na wpisanie danych odnośnie pkt b) i c).

Zamawiający zamierza najprawdopodobniej odczytywać oceniane ilości pojazdów,

z wykazów potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych, co jest przejawem zupełnego pomieszania oceny spełniania warunków, z oceną ofert.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazane przez niego kryteria:

– ilość dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania – 5%,

– dysponowanie pługosyparkami jezdniowymi do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 3 – 5%;

nie dotyczą właściwości Wykonawcy i są kryteriami przedmiotowymi, odnoszą się bowiem do realizacji konkretnego zamawianego w postępowaniu przedmiotu. Zamawiający w IDW wskazał wyraźnie, iż chodzi o dodatkowe pługopiaskarki oraz samochody spełniające min. normę EURO 3 do realizacji zadania.

Zaproponowane przez Zamawiającego kryteria odnoszą się zatem wprost do przedmiotu zamówienia, a także korzyści o szerszym wymiarze – korzyści środowiskowych powiązanych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, iż przy ocenie warunków podmiotowych Wykonawcy, ocenia się jego ogólny potencjał np. techniczny/sprzętowy. Natomiast przy zastosowaniu kryterium np. ilość dodatkowych pługosyparek jezdniowych do realizacji zadania, ocenia się ilość zaoferowanego sprzętu do realizacji przedmiotu umowy. Nie są to więc właściwości Wykonawcy, ale sprzęt jakim zrealizuje dane, konkretne zamówienia. Z kolei w ramach kryterium ekologicznego, Zamawiającemu nie zależy na samych ogólnych właściwościach Wykonawcy, lecz na sposobie wykonania zamówienia.

Zgodnie z art. 86 ust 4. ustawy Prawo zamówień publicznych podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Pytanie nr 45:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wyposażył Miasto Wrocław w nowe kosze na odpady, które po zrealizowaniu umowy mają być zdemontowane i zabrane. Proszę wyjaśnić jakie jest podłoże tego żądania, gdyż nie ma podstaw by kwestionować zamontowanie koszy używanych, odpowiednio wyremontowanych i odnowionych. Czy w przypadku, gdyby ten przetarg wygrała firma aktualnie utrzymująca czystość na terenie miasta Wrocławia, która także wyposażyła miasto w kosze na odpady, to Zamawiający będzie się domagał ich zdemontowania i ponownego zamontowania nowych koszy?

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (§ 4 ust. 1 projektu umowy).

Pytanie nr 46:

Zgodnie ze wzorem umowy załączonej do SIWZ, § 9 ust. 4, usługi wykonane do dnia 31.01.2015 r. zostaną rozliczone jedną fakturą wystawioną w styczniu 2016 r., czyli zapłata za ten okres nastąpi do 30 dni od złożenia w/w faktury. Następne faktury składane będą w cyklach miesięcznych do wartości określonej dla każdego zadania osobno, po przekroczeniu której, za pozostały okres 2016 r. faktura zostanie złożona dopiero w styczniu 2017 r. czy jest to zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 46:

Zapisy w § 9 ust. 4 projektu umowy są zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający w wielkości założonych środków finansowych na wykonanie zamówienia uwzględnił zwiększenie metrażu rejonów w stosunku do poprzedniego przetargu?

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający określając szacunkową wartość zamówienia uwzględnił zakres prac objętych zamówieniem.

Pytanie nr 48:

SIWZ Część II pkt 3 – „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”.

Mając na względzie powyższe, czy Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w odniesieniu do spełnienia wymogu podanego w SIWZ Część II pkt 1.1.?

Odpowiedź nr 48:

Zezwolenie na zbieranie odpadów nie mieści się w pojęciu wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego czy też zdolności finansowych, co oznacza, że nie jest objęte dyspozycją powołanego zapisu SIWZ ani treści art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Nadto zezwolenia na zbieranie odpadów nie można przenosić na inne podmioty, użyczać ani oddawać do dyspozycji. Oznacza to, że nie jest możliwe korzystanie z zezwolenia uzyskanego przez inny podmiot.

Pytanie nr 49:

W Części III pkt 3.1 SIWZ Zamawiający wymienia rodzaje i grupy odpadów komunalnych wymagające usunięcia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wrocław, uwzględniający rodzaje odpadów wymienione w Części III pkt 3.1 SIWZ?

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia w ofercie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty aktualnej umowy z RIPOK wskazanych w uchwale nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego?

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia w ofercie aktualnej umowy z RIPOK.

Pytanie nr 51:

SOPZ Dział VI – Wykonawca podczas realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do usuwania padłych zwierząt.

Mając na względzie powyższe czy Zamawiający wymaga, przedłożenia wraz z ofertą Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, 2 i 3.

Odpowiedź nr 51:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a) dopisuje się ppkt 1.1.3. w części II Instrukcji dla Wykonawców o następującej treści:

„1.1.3. zbierania i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zbieranych z terenu objętego zamówieniem.”

b) ppkt 1 w pkt 2 w części II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 9.4.2., 9.4.3. i 9.4.7. w części IV, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1.1.,”,

c) dopisuje się pkt 9.4.7. w części IV Instrukcji dla Wykonawców o następującej treści:

„9.4.7. Ważną decyzję dokonującą wpisu do rejestru działalności nadzorowanej przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny polegającej na zbieraniu i transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zbieranych z terenu objętego zamówieniem.”,

d) pkt 17 w części II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„17. Dokumenty, o których mowa w pkt od 9.1.2. do 9.1.7., 9.2., 9.4.2., 9.4.3., 9.4.4., 9.4.6., 9.4.7., 9.8.1., 9.9., mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Wszystkie kserokopie powinny być czytelne.”,

e) pkt 24 w części IV Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„24. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w części IV:

– w pkt 8.1., od 8.3. do 8.9. – od Wykonawców łącznie,

– w pkt 8.2., 9.4.1., od 9.4.2. do 9.4.6., 9.6., 9.7., 9.8.1. – od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie,

– w pkt od 9.1.1. do 9.1.7., 9.3.1., 9.5. – od każdego Wykonawcy,

– w pkt 9.4.7. – od dowolnego Wykonawcy.”.

Pytanie nr 52:

SOPZ Dział IV pkt 5 – „Termin realizacji prac interwencyjnych określony zostaje w zleceniu, a w przypadku, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kołowego lub pieszego – prace interwencyjne muszą zostać wykonane niezwłocznie.”

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem słowa „niezwłocznie”?

W odniesieniu do powyższego, w jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy baza sprzętowo-transportowa Wykonawcy zlokalizowana jest w odległości umożliwiającej (poza szczytem komunikacyjnym), dojazd sprzętu i podjęcie akcji (w każde miejsce objęte przedmiotem zamówienia) w okresie 1 godziny od rozpoczęcia akcji lub wydania przez Zamawiającego dyspozycji wyjazdu?

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający pod pojęciem słowa „niezwłocznie” rozumie: bez zbytniej zwłoki, mając na względzie okoliczności danego miejsca i czasu.

Zamawiający może zweryfikować czas podjęcia działań Wykonawcy, poprzez kontrole w terenie lub korzystając z Satelitarnego Systemu Monitoringu Pojazdów.

Pytanie nr 53:

W części II SIWZ w punkcie 1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do m.in. zbierania określonych rodzajów odpadów. Czy miejsce zbierania odpadów musi znajdować się na terenie bazy magazynowo – transportowej o której mowa w części IX pkt 3.3.?

Jeżeli nie, to prosimy dookreślić w jakiej maksymalnej odległości od miejsca świadczenia usług Wykonawca musi posiadać miejsce zbierania odpadów?

Odpowiedź nr 53:

W przypadku, gdy Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może dostarczyć odpady do miejsca wskazanego w zezwoleniu. Natomiast, gdy Wykonawca posiada zezwolenie tylko na transport, odpady muszą być dostarczone do najbliższego miejsca, tj. do firmy posiadającej zezwolenie na odzysk bądź unieszkodliwianie danego rodzaju odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac interwencyjnych.

Pytanie nr 54:

W trakcie realizacji prac interwencyjnych powstają między innymi odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, powstałe w wyniku wypadków (np. fragmenty pojazdów zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi), klasyfikowane pod kodem 16 81 01*. Wykonawca wnosi o dodanie kodu odpadu 16 81 01* do wymogów o których mowa w części II pkt 1.1.2. b) SIWZ.

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 55:

Dotyczy postanowień § 8 ust. 2 projektu umowy oraz postanowień pkt 4 w ust. 1 działu VII SOPZ pt. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wnoszący pytanie uprzejmie prosi o wyjaśnienie dlaczego w wyżej wymienionych jednostkach dokumentacji przetargowej zostały przyjęte dwa różne terminy dla wykonania tych samych, miesięcznych obowiązków.

Odpowiedź nr 55:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zdanie drugie w pkt 4 ust. 1 Działu VII SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Dokumenty te winny być dostarczane Zamawiającemu w sprawozdaniach miesięcznych, w terminach zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 umowy”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 22.05.2015 r. do godz. 1000,

– otwarcia ofert – na dzień 22.05.2015 r. o godz. 1200.

Załączniki:

  1. Strona nr 1 załącznika nr IIIA (zamienna).
  2. Strona nr 6 załącznika nr IIIB (zamienna).