Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 4 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Czas trwania zamówienia: od dnia 05.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r.”,

2) pkt 5 w Formularzu ofertowym otrzymuje następujące brzmienie (w załączeniu zamienny Formularz oferty):

„5. Czas trwania zamówienia: od dnia 05.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r.”,

3) § 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się świadczenia usługi określonej w § 1 ust. 1, w terminie od dnia 05.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust. 1.”,

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

4) ust. 6 w § 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze od dnia odbioru przesyłki rejestrowanej przez adresata, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. W przypadku niemożności doręczenia przesyłki rejestrowanej, Wykonawca zobowiązany jest przechowywać pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej (punkt odbioru przesyłek niedoręczonych). Wykonawca zawiadamia dwukrotnie adresata o pozostawieniu pisma w swojej placówce pocztowej (punkt odbioru przesyłek niedoręczonych). Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma w miejscu, o którym mowa powyżej, Wykonawca umieszcza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm.). Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z adnotacją na kopercie/pokwitowaniu dotyczącą przyczyny nieodebrania przesyłki przez adresata, miejscem pozostawienia awizo, informacją o dwukrotnym awizowaniu przesyłki w odstępie 7 dni, odnotowaną datą pierwszego i drugiego awizowania, informacją że zawiadomienia o przesyłce zostały każdorazowo umieszczone w miejscach wskazanych w art. 150 § 2 Ordynacji podatkowej oraz podpisem doręczyciela. Zwrot przesyłki musi być nie później niż 3 dni robocze od dnia upływu w/w terminów; w przypadku przesyłki rejestrowanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednie punkty druku „zwrotne potwierdzenie odbioru”.”,

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Jednocześnie informujemy, że formularze potwierdzeń odbioru, które będą dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 4 ust. 12 umowy muszą być zgodne z wzorem formularza potwierdzenia odbioru przedstawionym w załączniku nr 1 w zakresie treści. Wykonawca może zaproponować inny kolor w/w formularzy.

Załączniki:

  1. Formularz oferty – załącznik nr I (zamienny).