Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

z ceną ofertową brutto: 74 331,19 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1)   InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

2)   POCZTA POLSKA S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 10,00 pkt,

oferta nr 2 – 9,75 pkt.