ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 17-23 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 17:

Wykonawca wnosi o usunięcie ze wzorca umowy treści par. 4 ust. 6 w zakresie odnoszącym się do Ordynacji podatkowej oraz wymogu nanoszenia informacji na przesyłce o dwukrotnym wizowaniu przesyłki w odstępie 7 dni z odnotowaną datą pierwszego i drugiego awizowania. Jeżeli Zamawiający jest uprawniony do nadawania przesyłek w postępowaniu podatkowym, nie ma konieczności na powoływanie się na Ordynację podatkową, gdyż wszystkie przesyłki właściwie oznakowane będą zgodnie z przedmiotową ordynacją doręczone.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści par. 4 ust. 14 w zakresie odnoszącym się do godzin urzędowania punktów odbioru przesyłek niedoręczonych z „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić godziny urzędowania każdego punktu co najmniej pięć dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin bez przerwy, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do godz. 18.00” na nowy zapis „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić godziny urzędowania każdego punktu co najmniej pięć dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin z możliwą jednogodzinną przerwą”.

Odpowiedź nr 18:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 4 ust. 14 zdanie piąte projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest zapewnić godziny urzędowania każdego punktu co najmniej pięć dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin z możliwą jednogodzinną przerwą, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do godz. 1800.”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 19:

Zgodnie z §1 pkt 3 wzoru umowy Zamawiający przewiduje konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz pism sądowych, tj. za pośrednictwem operatora wyznaczonego, czy w związku z powyższym:

1) dopuszcza możliwość wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

2) dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób – w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego?

Wykonawca podkreśla, że Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnej usługi pocztowej ma obowiązek zrealizować usługę i nie może odmówić w tym zakresie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych niezależnie od łączących ją stosunków z Wykonawcą. W przypadku drugim (pytanie nr 2 pkt 2) Wykonawca może nadać przesyłki za pośrednictwem operatora publicznego, ale wymagać to będzie współpracy z Zamawiającym i najpierw wyodrębnienia przesyłek, które muszą być nadane w trybach według ww. procedur.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający przewiduje konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w art. 144 Ordynacji podatkowej „Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez opera pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pism może doręczać sołtys za pokwitowaniem”. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności wyłączenia z przedmiotowego zamówienia ani sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek rejestrowanych, których doręczenia powinny być realizowane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia doręczanie przesyłek również trybie Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego lub Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?

Jeżeli tak to czy Zamawiający może wskazać szacunkowe wolumeny przesyłek, które mają być nadawane z zachowaniem zasad wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego lub Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. jaka ilość przesyłek, według szacunków Zamawiającego, będzie nadawana w trybie przepisów KPC, KPK lub PPSA w stosunku do całości zamówienia?

Czy Zamawiający może wskazać również szacunkowy wolumen przesyłek nadawanych w trybie z procedury Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) i Ordynacji podatkowej?

Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze administracyjnej i cywilnej, a w szczególności konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego wymagają innej organizacji Wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zaangażowania innych środków. W związku z tym, informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne Wykonawcy w skalkulowaniu ceny oferty.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia doręczania przesyłek w trybie Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego lub Prawa o postępowaniu przez sądami administracyjnymi.

Pytanie nr 21:

Zgodnie z §3 pkt 3 wzoru umowy „Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania (w sposób czytelny) na przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, za zwrotnym poświadczeniem odbioru – zpo) oraz umieszczania, na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki, nadruku lub pieczątki określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego.”.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych?

Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania zmian układu danych adresowych na kopercie, polegających na obniżeniu danych adresowych nadawcy w taki sposób aby zwiększyć wysokość górnego marginesu koperty do wartości ok. 30 mm?

Wykonawca zaznacza, że powyższa zmiana ma na celu usprawnienie procesu obiegu przesyłek pocztowych doręczanych przez Podwykonawców.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający dopuszcza by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych i paczek pocztowych. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw niezwiązanych z adresem adresata oraz reklam.

Zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian układu danych adresowych na kopercie.

Pytanie nr 22:

Zgodnie z § 7 pkt 4 wzoru umowy „Zamawiający dokona przelewu należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze”.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności wynagrodzenia do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 23:

W § 3 pkt 14 wzoru umowy Zamawiający wskazał wymogi odnośnie placówek, którymi powinien dysponować wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje m.in. dysponowania na terenie każdego osiedla Miasta Wrocławia co najmniej dwoma punktami odbioru przesyłek niedoręczonych pod wskazany adres. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić godziny urzędowania każdego punktu co najmniej pięć dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin bez przerwy, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do godz. 18.00.

Wykonawca wskazuje, że takie wymogi może spełnić tylko jeden operator pocztowy, a mianowicie Poczta Polska S.A.

Podkreślić należy, że w takiej sytuacji pomimo z pozoru konkurencyjnego trybu postępowania, udział w jego realizacji może wziąć tylko jeden podmiot, czyli Poczta Polska S.A. Żaden bowiem operator pocztowy nie posiada takiej sieci placówek (zwłaszcza jeżeli chodzi o obszary wiejskie), by w każdej, nawet najmniejszej gminie, nie wspominając już o poszczególnych dzielnicach/osiedlach, posiadał swoją placówkę. Stąd również warunek posiadania co najmniej dwóch placówek na terenie każdego osiedla Miasta Wrocławia jest w zasadzie niewykonalnym przez operatorów pocztowych niebędących operatorem wyznaczonym. W związku z czym żaden uczestnik postępowania oprócz Poczty Polskiej S.A. nie jest w stanie sprostać postawionemu wymogowi.

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje ewentualną możliwość takiego zmodyfikowania punktu 14 w § 3 wzoru umowy, by Wykonawca zobowiązany był posiadać min. 2 placówki na terenie każdej dzielnicy miasta Wrocławia? Jak powyżej wskazano spełnienie warunków podniesionych przez Zamawiającego jest niewykonalne przez operatorów pocztowych niemających statusu operatora wyznaczonego.

Odpowiedź nr 23:

W odpowiedzi na pytanie nr 16 przesłanej pismem nr AXXZ/4106/04/2014/W z dnia 07.03.2014 r. Zamawiający zmienił treść § 3 pkt 14 zdanie pierwsze na następującą:

„Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy dysponować na terenie 50% osiedli miasta Wrocławia co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek niedoręczonych pod wskazany adres (posiadał możliwość awizowania przesyłek), zwany dalej „Wykazem punktów”.”.

Ponadto Zamawiający zmienił treść § 3 pkt 14 zdanie piąte w odpowiedzi na pytanie nr 17.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informujemy, że w/w postępowaniu zmienia się termin:

- składania ofert – do dnia 14.04.2014 r. do godz. 830,

- otwarcia ofert – na dzień 14.04.2014 r. o godz. 900.