Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-16 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi o usunięcie ze wzorca umowy treści par. 4 ust. 4 z uwagi na fakt, iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest wycena przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek do Adresatów oraz zwracania ich do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia (zgodnie z pkt 2 Części III SIWZ – Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (rejestrowanych i nierejestrowanych) i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami). Kwestia częstotliwości doręczania przesyłek powszechnych stanowi odrębną kwestię i stosowna regulacja ujęta została w ustawie Prawo pocztowe.

Odpowiedź nr 1:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 4 ust. 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązany jest doręczać Zamawiającemu, adresowane do niego przesyłki, codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt), bez dodatkowych opłat: do Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, od poniedziałku do piątku.”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru i dostarczania przesyłek z/do adresu wskazanego przez Zamawiającego w par. 4 wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w przypadku wcześniejszego zgodnego zaakceptowania zmian?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru i dostarczania przesyłek z/do adresu wskazanego w § 4 projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Czy w świetle zapisów SIWZ Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek pocztowych określonych w niniejszym Zamówieniu z naniesioną na kopertach lub/i książkach nadawczych: „w imieniu” lub/i „na rzecz” Ekosystem sp. z o.o. przez tzw. Podmiot trzeci niebędący stroną zawartej umowy?

Przykład strony adresowej przesyłki Zamawiającego z zamieszczonym przez podwykonawcę dopiskiem:

„ABCDE ……. (nazwa firmy niebędącej stroną umowy z Zamawiającym)

Na rzecz lub/i w imieniu

Ekosystem sp. z o.o.”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający na obecnym etapie nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek pocztowych z naniesioną przez Wykonawcę na przesyłkach pocztowych oraz książkach nadawczych adnotacją „w imieniu” lub/i „na rzecz” Ekosystem. Zamawiający zastrzegł w § 14 ust. 1 pkt 4) projektu umowy zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw niezwiązanych z adresem adresata?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach pocztowych adresów lub/i nazw niezwiązanych z adresem adresata oraz reklam.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy (wzorzec umowy) zapisu: „Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki”?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający w § 14 ust. 1 projektu umowy przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ (par. 7) – w zakresie zapisów dot. terminu uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy z „Zamawiający dokona przelewu należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze” na „Termin płatności faktury wynosić będzie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury. Faktura nadana zostanie przez Wykonawcę przesyłką listową poleconą w ciągu 2 dni roboczych od daty jej wystawienia”?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako załączników do zawieranej umowy (wzorzec umowy do SIWZ) regulaminów świadczonych usług, wzorów zestawień i książek nadawczych oraz poprawnego adresowania przesyłek?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający w § 4 ust. 18 projektu umowy określił warunki wprowadzenia jako załączników do zawieranej umowy regulaminów świadczonych usług, wzorów zestawień i książek nadawczych oraz poprawnego adresowania przesyłek.

Pytanie nr 8:

Czy z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby w przypadku możliwości realizacji usług przez podwykonawców – Wykonawcę łączyła z podwykonawcami pisemna umowa, czy też posiadanie takiej umowy nie stanowi istotnego warunku? Jeżeli tak, czy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu umowę z podwykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający w § 4 ust. 18 projektu umowy dopuszcza możliwość korzystania przy wykonaniu zamówienia z usług podwykonawców, z tym że Wykonawca odpowiadać będzie za działania i zaniechanie działań podwykonawcy jak za swoje własne. Zamawiający nie określa warunków, jakie mają łączyć Wykonawcę oraz jego podwykonawców.

Pytanie nr 9:

Czy określone we wzorcu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (par. 3 ust. 7) uprawnienie Zamawiającego do zlecenia usługi innemu operatorowi dotyczy przypadku nieodebrania przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie, z wyłącznej winy Wykonawcy, która wyłącza naruszenie umowy ze strony Zamawiającego? W jaki sposób ustalane będą koszty, czy za samą czynność odbioru, czy też za wszystkie przesyłki, które zostały nieodebrane i czy Wykonawca będzie miał wpływ na wybór innego operatora skoro ma być obciążany kosztami? Wykonawca wnosi o zmianę dotychczasowego zapisu par. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) na nowe brzmienie: „w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”.

Odpowiedź nr 9:

Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 7 projektu umowy dotyczy nieodebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego przesyłek pocztowych w wyznaczonym dniu i czasie, z winy Wykonawcy. Wykonawca będzie obciążony kosztami realizacji usługi w zakresie określonym przedmiotem umowy. Zamawiający sam dokona wyboru innego operatora pocztowego. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę dotyczącą § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) projektu umowy.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania przez siebie przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru (usługa powszechna, niepowszechna)?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oznaczenia przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru.

Pytanie nr 11:

Czy w związku z określeniem we wzorcu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (par. 4 ust. 16) wymogu dostarczenia Zamawiającemu pieczęci z wzorem znaku opłaty pocztowej, Wykonawca dobrze rozumie, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych opłacanych wyłącznie w formie bezgotówkowej (z dołu), bez oklejania przesyłek znaczkami pocztowymi?

Odpowiedź nr 11:

Zgodnie z § 4 ust. 16 projektu umowy znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana według wzoru w skali 1:1, dostarczonego przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy.

Pytanie nr 12:

Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określenie „przesyłka lokalna” charakteryzuje przesyłki nadane przez Zamawiającego do odbiorców z obszaru administracyjnego miasta Wrocławia?

Odpowiedź nr 12:

Tak, określenie „przesyłka lokalna” charakteryzuje przesyłki nadane przez Zamawiającego do odbiorców z obszaru administracyjnego miasta Wrocławia.

Pytanie nr 13:

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że określenie w Formularzu cenowym „przesyłka listowa polecona” oznacza przesyłkę niebędącą przesyłką najszybszej kategorii?

Odpowiedź nr 13:

Tak, określenie w Formularzu cenowym „przesyłka listowa polecona” oznacza przesyłkę niebędącą przesyłką najszybszej kategorii.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dotychczasowego zapisu par. 14 ust. 1 wzorca umowy SIWZ odnośnie zmian istotnych postanowień umowy o nowy punkt:

7) zmiany cen świadczonych usług, po uprzednim przyjęciu przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe (Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający w § 14 ust. 1 projektu umowy przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

Pytanie nr 15:

Wykonawca wnosi o usunięcie ze wzorca umowy treści par. 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) – h) z uwagi na fakt, iż zapisy te nierównoprawnie obciążają strony obowiązkiem zapłaty kar. Wg umowy Zamawiający winien zapłacić karę wyłącznie w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego /par. 9 ust. 1 pkt 1/, Wykonawca winien zapłacić karę praktycznie za nienależyte wykonanie każdego z obowiązków określonych w umowie /par. 2) lit. B)-h)/. Umowa nie ma na celu osiągania przez Zamawiającego przychodu związanego z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę każdego, nawet nie najbardziej istotnego obowiązku. Nadto, zapis umowy upoważniający Zamawiającego do odstąpienia od umowy, powinien być wystarczający do zdyscyplinowania Wykonawcy – a taki powinien być cel kary. Jeśli wykonawca nie będzie się należycie wywiązywał z umowy, Zamawiający zgodnie z zapisem par. 13 ust. 2 może odstąpić od umowy i Wykonawca zapłaci karę z tego tytułu. Sama okoliczność utraty spodziewanego przez Wykonawcę wynagrodzenia związana z odstąpieniem od umowy również jest dolegliwa dla Wykonawcy. Zamawiający również ma obowiązki określone w treści umowy, jednak ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nie jest związane z obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek kar.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający ma świadomość, iż wskazany w SIWZ Część III ust. 5 oraz wzorcu umowy par. 4 ust. 14 wymóg posiadania placówek oddawczych (awizacyjnych) uniemożliwia Wykonawcom złożenie oferty? Żaden ze znanych operatorów pocztowych nie dysponuje określoną przez Zamawiającego siecią infrastruktury. Wykonawca prosi o zmianą zapisów i określenie nowego warunku określającego liczbę placówek oddawczych na terenie każdego osiedla miasta Wrocławia w ujęciu procentowym, tj. np. posiadania przynajmniej jednej placówki oddawczej dla 65% osiedli, w tym dla 25 % osiedli dwóch placówek oddawczych.

Odpowiedź nr 16:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a) pkt 5 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania zamówienia dysponować na terenie 50% osiedli miasta Wrocławia co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek niedoręczonych pod wskazany adres zgodnie z § 4 ust. 14 projektu umowy. Wykaz granic osiedli zawiera Uchwała nr XXIX/643/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla – załącznik nr 3.”,

b) § 4 ust. 14 zdanie pierwsze projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy dysponować na terenie 50% osiedli miasta Wrocławia co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek niedoręczonych pod wskazany adres (posiadał możliwość awizowania przesyłek), zwany dalej „Wykazem punktów”.”.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informujemy, że w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 11.04.2014 r. do godz. 930,

– otwarcia ofert – na dzień 11.04.2014 r. o godz. 1000.