Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko Specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Dziale Gospodarki Odpadami

 • Stanowisko: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Dziale Gospodarki Odpadami

 

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2023 r.

 

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • monitorowanie potencjalnie dostępnych możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach funduszy krajowych i europejskich,
 • analiza wymagań w zakresie programów związanych z możliwością pozyskiwania funduszy, dokumentów merytorycznych oraz aktów prawnych stanowiących podstawę ubiegania się o dofinansowanie,
 • wstępna analiza i ocena planowanych projektów pod kątem otrzymania wsparcia,
 • przygotowywanie/udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
 • udział w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, obejmującej wszystkie niezbędne elementy formalne, merytoryczne i finansowe, przygotowywanie niezbędnych załączników, a także kompletowanie wszystkich powyższych elementów dokumentacji aplikacyjnej,
 • udział w projektach i zespołach projektowych,
 • rozliczanie projektów,
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu odpowiedzialnymi za realizację projektów,
 • wsparcie zespołu merytorycznego w przygotowaniu koncepcji projektu w celu jego dostosowania do wymogów programu i zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania,
 • zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowania koniecznych dodatkowych analiz, koncepcji, itp. dokumentów,
 • kontakt z innymi podmiotami, urzędami, instytucjami pośredniczącymi.

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe oraz posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia na stanowisku związanym z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie,
 • doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej lub firmie specjalizującej się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy europejskich i krajowych bądź w instytucji pośredniczącej,
 • istotny wkład w przygotowanie co najmniej 3 wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania,
 • umiejętność analizy dokumentacji konkursowej (regulamin, kryteria itp.),
 • znajomość zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej takiej jak np. studium wykonalności,
 • bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności MS Excel,
 • systematyczność, samodzielność i skrupulatność,
 • umiejętność zarządzania czasem, organizacji pracy i zdolności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

 

4. Mile widziane

 • znajomość przepisów związanych z gospodarką odpadami,
 • doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w konkursach dotyczących działań środowiskowych,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodologii zarządzania projektami.

 

5. Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w konferencjach branżowych,
 • udział w bieżących projektach, możliwość wprowadzania nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dofinansowanie wypoczynku, paczki na święta,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – Benefit Multisport,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego i ochrony na życie,
 • przyjazne, nastawione na współpracę środowisko pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny.

 

7. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.12.2023 r. e-mailem na adres: dominika.cybulska@ekosystem.wroc.pl

lub przesłać do siedziby Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Dziale Gospodarki Odpadami”.

 

8. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO