Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko Specjalista ds. gospodarki odpadami

 • Stanowisko: Specjalista ds. gospodarki odpadami

 

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2023 r.

 

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • monitoring prawnych i technologicznych aspektów z zakresu gospodarki odpadami oraz udział w analizach dotyczących projektowania, budowy, rozbudowy instalacji do zagospodarowania odpadów oraz systemów selektywnej zbiórki odpadów,
 • monitorowanie działań z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław i określanie obszarów ich optymalizacji i rozwoju,
 • opracowywanie i wdrażanie projektów zwiększających kompetencje w zakresie gospodarki odpadami, udział w opracowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji i udział w opracowywaniu oraz weryfikacji wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne,
 • analiza wymagań w zakresie programów związanych,
  z możliwością pozyskiwania funduszy w zakresie gospodarki odpadami,
 • opracowywanie wkładów merytorycznych oraz przygotowywanie/udział w przygotowywaniu  wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
 • udział w projektach i zespołach projektowych, w tym monitorowanie oraz rozliczanie projektów,
 • przygotowywanie merytoryczne, zlecanie i weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń dla spółki oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań, operatów i raportów wymaganych przepisami prawa,
 • przygotowanie oraz udział w przygotowaniu analiz, statystyk, operatów koncepcji z zakresu gospodarki odpadami,
 • monitorowanie zmian technologicznych w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami lub pokrewne oraz posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku związanym z gospodarką odpadami, bądź wykształcenie wyższe i posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia na stanowisku związanych z gospodarką odpadami,
 • staż pracy w branży gospodarki odpadami bądź jednostkach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
 • znajomość przepisów związanych z gospodarką odpadami,
 • bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności MS Excel,
 • samodzielność dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

 

4. Mile widziane

 • znajomość technologii przetwarzania odpadów oraz procesów unieszkodliwiania odpadów ich odzysku i recyklingu,
 • praktyczna wiedza w zakresie pozyskiwania decyzji na zbieranie, przetwarzanie odpadów oraz decyzji środowiskowych,
 • doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodologii zarządzania projektami.

 

5. Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, udział w konferencjach branżowych,
 • udział w bieżących projektach, możliwość wprowadzania nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dofinansowanie wypoczynku, paczki na święta,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – Benefit Multisport,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego i ochrony na życie,
 • przyjazne, nastawione na współpracę środowisko pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny.

 

7. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.12.2023 r. e-mailem na adres: dominika.cybulska@ekosystem.wroc.pl

lub przesłać do siedziby Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista ds. gospodarki odpadami”.

 

8. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO