Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie naboru na stanowisko Główny Księgowy

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: Główny Księgowy

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

 • kompleksowa obsługa księgowo-finansowa Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o rachunkowości,
 • obsługa płacowa Spółki,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wedle określonych standardów,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki),
 • sporządzanie analiz finansowo – ekonomicznych,
 • opracowywanie planów budżetowych,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • planowanie i nadzorowanie, podział odpowiedzialności i zadań pracowników Działu Finansowego,
 • bieżąca komunikacja i współpraca z Zarządem oraz komórkami organizacyjnymi Spółki.

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie – wyższe, ukończone jedne ze studiów: ekonomiczne studia magisterskie lub zawodowe, ekonomiczne studia uzupełniające, ekonomiczne studia podyplomowe,
 2. staż pracy: 5 lat – w tym doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego – min. 3 lata,
 3. certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów,
 4. doświadczenie w sporządzaniu biznesplanów, sprawozdań, raportów,
 5. bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel, Word oraz urządzeń biurowych,
 6. bardzo dobra znajomość praktyczna zagadnień, ustaw i przepisów dotyczących rachunkowości finansowej i podatkowej,
 7. niekaralność na podstawie prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. prawo jazdy kat. B.

 

3. Wymagania pożądane:

 • umiejętność analizowania i wdrażania zmian przepisów finansowych,
 • znajomość specjalistycznych aplikacji finansowo-księgowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;
 2. kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. kopia prawa jazdy;
 4. kwestionariusz osobowy (pobierz) (lub poproś o wersję papierową w siedzibie Ekosystem Sp. z o.o. pok. 116 Biuro Zarządu – Pani Agnieszka Ozimińska tel. +48 71 7586904)
 5. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe;
 6. referencje (mile widziane).

 

5. Oferujemy:

 1. ciekawą pracę w stabilnej finansowo organizacji,
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 3. rozpoczęcie pracy: II kwartał 2023 r. czerwiec/lipiec 2023

 

6. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.05.2023 r. pod adresem:  agnieszka.oziminska@ekosystem.wroc.pl;

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego”.

7. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.