Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe w Biurze Obsługi Klienta

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2019 r.

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo.

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1) obsługa infolinii Ekosystem sp. z o.o. polegająca na:

– przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących zakresu działalności Ekosystem Sp. z o.o., ich utrwalaniu i przekazywaniu,

– udzielaniu informacji dotyczących zakresu działań Ekosystem Sp. z o.o. oraz związanych z nią aktów prawa,

2) udzielanie informacji w zakresie przyjętych zgłoszeń, właściwym osobom oraz jednostkom,

3) obsługa programów komputerowych służących do rejestracji zgłoszeń oraz obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

4) prowadzenie obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przygotowanie do wysyłki pocztowej i wysyłka pism,

5) obsługa sekretariatu,

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

3. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie,
  • znajomość Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Wrocławia,
  • znajomość sposobu odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Wrocław,
  • bardzo dobra znajomość MS Office,

4. Wymagane dokumenty:

  • CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
  • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111),
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ekosystem Sp. z o.o. w celu rekrutacji do Ekosystem Sp. z o.o.” – opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • referencje (mile widziane).

Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub drogą e-mailową w terminie do dnia 30.09.2019 r.

na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta ds. administracyjno-biurowych w Biurze Obsługi Klienta lub e-mailem na adres: marzena.drozd@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje: pod nr tel. (71) 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO