Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia/Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: robotnik gospodarczy w dziale Kompostownia / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kompostownia Odpadów Zielonych we Wrocławiu przy ul. Janowskiej 51.

2. Główne obowiązki:

 • obsługa wagi i ewidencja dostarczanych odpadów,
 • selektywne usuwanie odpadów niepożądanych w dostarczonym materiale przeznaczonym
 • do procesu technologicznego,
 • obsługa urządzeń i sprzętu (mobilna rozdrabniarko-mieszarka, przerzucarka bramowa, przesiewarka bębnowa, rębaka do drewna Skorpion) oraz czynności związane z ich eksploatacją (po stronie zatrudniającego pozostają niezbędne szkolenia, w tym kurs na wózki widłowe teleskopowe),
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Kompostowni odpadów zielonych oraz PSZOK,
 • przesiewanie i przygotowywanie gotowego kompostu do zagospodarowania,
 • zraszanie pryzm,
 • obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców odpadów,
 • weryfikacja dostarczonych odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK,
 • wskazanie właściwego miejsca (kontener lub pojemnik) gdzie należy pozostawić dostarczone przez mieszkańców do Punktu odpady,
 • pomoc mieszkańcom podczas rozładunku dostarczonych przez nich odpadów,
 • dbanie o porządek na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Kompostowni terenów znajdujących się przy budynku biurowym Ekosystem Sp. z o.o., parkingu, chodników itp.
 • prace związane z przygotowywaniem odpadów do ich przekazania odbiorcom odpadów zbieranych w PSZOK.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie/zawodowe,
 • znajomość obsługi komputera,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o., pok. 111),
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • referencje (mile widziane).

5. Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub e-mailem  w terminie do dnia 23.07.2018 r. na adres:

 • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko robotnik gospodarczy” lub
 • e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.

Klauzula informacyjna dla kandydatów RODO