Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko pracownika kontroli w Dziale Utrzymania Czystości i Porządku

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: budynek Ekosystem – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław.

Stanowisko pracy: pracownik kontroli w Dziale Utrzymania Czystości i Porządku.

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2018.

Forma zatrudnienia: pełny etat.

Ilość etatów: 1.

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • monitorowanie działań dotyczących gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław,
 • kontrola Wykonawców w zakresie jakości realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław,
 • kontrola Wykonawców w zakresie jakości realizacji usług w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 • udzielanie informacji mieszkańcom z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Wrocław, oraz z zakresu utrzymania czystości i porządku,
 • bieżąca współpraca z Zarządcami nieruchomości oraz jednostkami gminnymi,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość topografii miasta Wrocławia,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

4. Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopia prawa jazdy;
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130);
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)” – opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • referencje (mile widziane).

Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub e-mailem w terminie do dnia 05.03.2018 r. na adres:Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika kontroli w Dziale Utrzymania Czystości i Porządku” lub e-mailem na adres: agnieszka.oziminska@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-905 lub osobiście w pok. 130.