Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe ds. prawno-podatkowych w Dziale Deklaracji i Windykacji

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: administracyjno-biurowe (ds. prawno-podatkowych)

Forma zatrudnienia: pełny etat

Ilość etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2016 r.

Główne obowiązki:

– rozliczanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– analiza danych będących podstawą naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– prowadzenie postępowań administracyjnych.

2. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe (magister prawa, administracji lub ekonomii);

– mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem;

– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych.

3. Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie w pracy;

kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111).

4. Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 20.09.2016 r. na adres:

– Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko administracyjno-biurowe ds. prawno-podatkowych w Dziale Deklaracji i Windykacji” lub

– e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.