Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław.

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.

Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2016 r.

Forma zatrudnienia: pełny etat – na zastępstwo.

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

– monitorowanie działań z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław,

– kontrola Wykonawców w zakresie jakości wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław,

– organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocław,

– udzielanie informacji mieszkańcom z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Wrocław,

– bieżąca współpraca z Zarządcami nieruchomości oraz jednostkami gminnymi,

– udział w akcjach informacyjnych/edukacyjnych organizowanych przez Spółkę Ekosystem,

– wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

3. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami lub pokrewne,

– znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– znajomość Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Wrocławia,

– znajomość sposobu odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Wrocław,

– znajomość procesów unieszkodliwiania odpadów ich odzysku i recyklingu,

– bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności MS Excel,

– dokładność i sumienność,

– umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,

– prawo jazdy kat. B (czynne)

4. Wymagane dokumenty:

– CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem;

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– kopia prawa jazdy,

kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111, 130),

– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)” – opatrzone własnoręcznym podpisem,

– referencje (mile widziane).

Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub drogą e-mailową w terminie do dnia 25.04.2016 r. na adres : Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw Gospodarki Odpadami w Dziale Gospodarki Odpadami” lub e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl, magdalena.bednarek@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów)

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: pod nr tel. (71) 75-86-906, (71) 75-86-907 lub osobiście w pok. 111, 130.