ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko Kontrolera w Dziale Utrzymania Czystości

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

Miejsce pracy: budynek Ekosystem Sp. z o.o. – ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie

Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2016 r.

Forma zatrudnienia: pełny etat

Ilość etatów: 2

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku: :

- monitorowanie działań dotyczących gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie Wrocław,

- kontrola Wykonawców w zakresie jakości realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław,

- kontrola Wykonawców w zakresie jakości realizacji usług w zakresie utrzymania czystości i porządku,

- udzielanie informacji mieszkańcom z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie gminy Wrocław, oraz z zakresu utrzymania  czystości i porządku,

- bieżąca współpraca z Zarządcami nieruchomości oraz jednostkami gminnymi,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

3. Wymagania niezbędne

- wykształcenie średnie,

- znajomość topografii miasta Wrocławia,

- bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,

- dokładność i sumienność,

- umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,

- prawo jazdy kat. B (czynne).

4. Wymagane dokumenty

- CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem;

- podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

- kopia prawa jazdy;

- kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111, 130);

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą  z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)” – opatrzone własnoręcznym podpisem;

- referencje (mile widziane).

Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub e-mailem  w terminie do dnia 15.04.2016 r. na adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kontrolera w Dziale Utrzymania Czystości” lub e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl lub magdalena.bednarek@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów)

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906, 71 75-86-907 lub osobiście w pok. 111 oraz 130.