Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw recyklingu i odzysku w Dziale Gospodarki Odpadami

1. Opis stanowiska:

Stanowisko: administracyjno-biurowe do spraw recyklingu i odzysku w Dziale Gospodarki Odpadami

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów z zakresu gospodarki odpadami,
 • opracowywanie koncepcji składowania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Wrocław,
 • pomoc w planowaniu i nadzorowaniu inwestycji związanej z budową instalacji służącej do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
 • bieżąca komunikacja i współpraca z Zarządem oraz komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, kierunki: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami lub Inżynieria Środowiska (specjalizacja: Inżynieria sanitarna dla potrzeb gospodarki komunalnej),
 • rozumienie budowy, zasad działania i charakterystyk technicznych urządzeń i systemów technicznych w celu ich racjonalnego stosowania w pozyskiwaniu energii odnawialnej i zagospodarowaniu odpadów,
 • znajomość procesów zachodzących podczas termicznego, biologicznego i mechanicznego zagospodarowania odpadów,
 • wiedza na temat recyklingu i odzysku odpadów,
 • technologiczna wiedza na temat instalacji do zagospodarowywania odpadów (np. kompostownia, ITPOK, sortownia),
 • znajomość procesów unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole i zdolności analityczne,
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopia prawa jazdy;
 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. (pok. 111);
 • referencje (mile widziane).

 

4. Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub e-mailem w terminie do dnia 30.10.2015 r. na adres:

 • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko administracyjno-biurowe do spraw recyklingu i odzysku w Dziale Gospodarki Odpadami” lub
 • e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów).

 

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.