Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko: Główny Księgowy

1. Opis stanowiska

Stanowisko: Główny Księgowy

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Główne obowiązki:

– kompleksowa obsługa księgowo-finansowa Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o rachunkowości,

– obsługa płacowa Spółki,

– prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

– sporządzanie sprawozdań finansowych wedle określonych standardów,

– przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu,

– nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,

– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,

– kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki),

– sporządzanie analiz finansowo – ekonomicznych,

– opracowywanie planów budżetowych,

– wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

– planowanie i nadzorowanie, podział odpowiedzialności i zadań pracowników Działu Finansowego,

– bieżąca komunikacja i współpraca z Zarządem oraz komórkami organizacyjnymi Spółki.

2. Wymagania niezbędne

– wykształcenie – wyższe, ukończone jedne ze studiów: ekonomiczne studia magisterskie lub  zawodowe, ekonomiczne studia uzupełniające, ekonomiczne studia podyplomowe,

– staż pracy: 5 lat – w tym doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego – min. 3 lata,

– certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów,

– doświadczenie w sporządzaniu biznesplanów, sprawozdań, raportów,

– bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel, Word oraz urządzeń biurowych,

– bardzo dobra znajomość praktyczna zagadnień, ustaw i przepisów dotyczących rachunkowości finansowej i podatkowej,

– niekaralność na podstawie prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– prawo jazdy kat. B.

3. Wymagania pożądane

– umiejętność analizowania i wdrażania zmian przepisów finansowych,

– znajomość specjalistycznych aplikacji finansowo-księgowych.

4. Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

– kopia prawa jazdy;

kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 130);

– kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe;

– referencje (mile widziane).

5. Oferujemy:

– ciekawą pracę w stabilnej finansowo organizacji,

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– rozpoczęcie pracy: marzec/kwiecień 2014.

6. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 marca 2014 r. pod adresem:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego”.

6. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-907, 75-86-904 lub osobiście w pok. 130, 116.