Biuletyn Informacji Publicznej

Praca – zakończenie rekrutacji na stanowisko administracyjno-biurowe w Dziale Deklaracji i Windykacji

1. Opis stanowiska

Stanowisko: administracyjno-biurowe w Dziale Deklaracji i Windykacji

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław.

Główne obowiązki:

– rozliczanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– analiza danych będących podstawą naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– prowadzenie postępowań administracyjnych.

2. Wymagania niezbędne

– wykształcenie wyższe (magister prawa lub administracji);

– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych.

3. Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem;

– kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

– kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej www.ekosystem.wroc.pl lub w wersji papierowej w Ekosystem Sp. z o.o. pok. 111).

4. Dokumenty należy składać osobiście, pocztą lub e-mailem w terminie do dnia 29.05.2015 r. na adres:

  • Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław z dopiskiem „Oferta na stanowisko administracyjno-biurowe w Dziale Deklaracji i Windykacji” lub
  • e-mailem na adres: monika.kolbuc@ekosystem.wroc.pl (skany dokumentów)

5. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Ekosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do ewentualnego niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: 71 75-86-906 lub osobiście w pok. 111.